Giỏ hàng
Danh sách sản phẩm

    Chưa có sản phẩm nào

Danh mục

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

1.Các điều kiện của hàng hoá đáp ứng các yêu cầu trở lại

-Sn phm không phù hp vi ni dung đơn đt hàng, chng hn như thiếu tính toàn vn, thiếu sng, thông tin và li thiết kế.

-Do sai lầm của nhà sản xuất(Li kthut, li ni dung, cht lưng dliu không đt chun....)Gây ra thit hi sn phm,Hoc tn tht do quá trình vn chuyn.

 

2.Đối với Yêu cầu Của Hàng hoá Hoàn lại

 

A.Điều kiện

 

a. Sn phm hoàn chnh, nhãn đã hoàn thành, bao bì gc (trtrưng hp hư hng sn phm)

b. Phkin kèm theo sn phm (thông skthut, hưng dn sdng, thbo hành)Và Kèm theo quà tng (nếu có)

c. Sn phm không phi là bn, không có mùi, không có du vết sdng,Nếu thiết blưu trphi xóa dliu

 

B.Hoàn lại thời gian

 

-Trong vòng 72 gisau khi khách hàng nhn đưc sn phm

 

C.Hiệu quả hoàn lại

 

-Phthuc vào phương thc gi thư do khách hàng sdng

 

3.Chính sách hoàn lại tiền

 

a.Phương thc hoàn li tin

-Trli tài khon YiYi ca bn

 

b.Thi gian x

-YiYi sgi cho bn các kết quxlý trong vòng 2 ngày làm vic ktngày nhn đưc hàng trli.

-YiYi shoàn li tin vào tài khon ca bn trong vòng 3 ngày làm vic nếu yêu cu hoàn tin đưc đáp ng.