Giỏ hàng
Danh sách sản phẩm

    Chưa có sản phẩm nào

Danh mục

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

 

I – Đối với xác nhận và chấp nhận Thỏa thuận này

1. Nội dung thỏa thuận này bao gồm bản chính thỏa thuận và tất cả các quy tắc, chuẩn tắc và thỏa thuận (“các quy tắc”) mà YiYi đã công bố hoặc sẽ có thể công bố. Tất cả các quy tắc là một phần không thể tách rời của thỏa thuận, có hiệu lực pháp luật giống như bản chính thỏa thuận.

2. YiYi có quyền căn cứ nhu cầu để lập, sửa Thỏa thuận này hoặc các quy tắc bất kỳ lúc nào, nếu Thỏa thuận này có bất kỳ thay đổi nào, YiYi sẽ đăng thông báo trên trang web YiYi (www.yiyi.vn), thông báo cho khách hàng. Nếu người dùng không đồng ý với các thay đổi liên quan, phải ngưng sử dụng “Dịch vụ”. Thỏa thuận đã được ký kết một khi được công bố trên trang web của YiYi, lập tức tự động có hiệu lực. Các quy tắc sẽ có hiệu lực sau khi công bố, đồng thời trở thành một phần của Thỏa thuận này. Đăng nhập hoặc tiếp tục sử dụng “Dịch vụ” tức là chứng tỏ người dùng chấp nhận Thỏa thuận đã được ký kết. Trừ khi thực hiện trình bày rõ ràng khác, nội dung mới bất kỳ làm cho “Dịch vụ” mở rộng phạm vi hoặc tăng cường chức năng đều chấp nhận ràng buộc của Thỏa thuận này.

3. Trước khi đăng ký người dùng vui lòng đọc kỹ toàn bộ nội dung Thỏa thuận dịch vụ, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, có thể tư vấn YiYi.

II – Định nghĩa

1. Người dùng và đăng ký người dùng

Người dùng phải là công danan có đầy đủ hành vi và năng lực dân sự, hoặc là tổ chức thực thể có đầy đủ tư cách kinh doanh hợp pháp. Nếu người dùng là vị thành niên dưới 18 tuổi sử dụng dịch vụ của YiYi, cần phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ trước. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự và tổ chức không có tư cách kinh doanh hoặc tư cách kinh doanh đặc thù không được đăng ký làm người dùng của YiYi hoặc người dùng YiYi thực hiện giao dịch vượt quá quyền lợi dân sự hoặc năng lực hành vi của người đó, tất cả những hậu quả gây ra, YiYi có quyền yêu cầu người dùng này và người giám hộ của người dùng, hoặc tổ chức chịu trách nhiệm.

2. Trang web YiYi

Trang web YiYi: Là chỉ trang web do Công ty YiYi thành lập đồng thời dùng để cung cấp dịch vụ mua bán cho người dùng. Trang web YiYi chỉ là trang web giao dịch trực tuyến, là đối tượng giao dịch tìm kiếm người dùng, thực hiện thỏa thuận giao dịch giữa hàng hóa và dịch vụ, cũng như thu được các địa điểm dịch vụ liên quan đến giao dịch. Trang web YiYi không dùng thân phận của người dùng để tham gia vào bản thân hành vi mua bán.

3. Dịch vụ

(1) Sử dụng cho toàn bộ dịch vụ liên quan đến giao dịch trên trang web YiYi, bao gồm nhưng không hạn chế với lợi dụng trang web YiYi để công bố thông tin giao dịch, thông tin tra tìm vật phẩm, tham gia mua hàng qua mạng, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với người dùng khác, đánh giá mức độ tín dụng của người dùng khác, tham gia hoạt động liên quan của trang web YiYi và hưởng dịch vụ thông tin liên quan khác do trang web YiYi cung cấp; (2) Kịp thời công bố các dịch vụ như tin nhắn, email và quảng cáo cho người dùng; (3) Các dịch vụ khác mà YiYi cho rằng cần thiết cung cấp.

III – Quyền lợi và nghĩa vụ của người dùng

1. Đăng ký tài khoản

(a) Là chỉ quá trình người dùng đăng nhập trang web YiYi, đồng thời căn cứ yêu cầu để điền thông tin liên quan đồng thời xác nhận đồng ý thực hiện thỏa thuận người dùng liên quan. Người dùng có quyền sở hữu tên người dùng và mật khẩu giao dịch của mình trên trang web YiYi, đồng thời có quyền sử dụng tên người dùng và mật khẩu của mình để đăng nhập trang web giao dịch YiYi bất kỳ lúc nào. Người dùng không được dùng bất kỳ hình thức nào để tự ý cho mượn, chuyển nhượng hoặc ủy quyền người khác sử dụng tên người dùng trên trang web YiYi của mình, nếu không người dùng phải tự gánh chịu tất cả trách nhiệm phát sinh liên quan, đồng thời người sử dụng thực tế phải gánh chịu trách nhiệm liên đới; YiYi bảo lưu quyền lợi tự quyết định cảnh cáo, chấm dứt (gián đoạn) cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ cho khách hàng, đóng băng, hủy bỏ tài khoản người dùng.

2. Tư liệu đăng ký

(a) Người dùng có nghĩa vụ cung cấp tư liệu chân thực của mình khi đăng ký, đồng thời đảm bảo tính hiệu lực và tính an toàn của các nội dung như địa chỉ email, điện thoại liên lạc, địa chỉ liên hệ, mã bưu chính..v..v…, đảm bảo các người dùng khác của trang web YiYi có thể thông qua phương thức liên lạc nêu trên để liên lạc với mình. Đồng thời, người dùng cũng có nghĩa vụ kịp thời cập nhật tư liệu đăng ký liên quan khi tư liệu liên quan thay đổi thực tế. Người dùng đảm bảo không dùng tư liệu của người khác để tiến hành đăng ký hoặc xác nhận trên trang web YiYi. Nếu người dùng cung cấp tư liệu đăng ký không chân thực, không hữu hiệu, không hợp pháp, không hoàn chỉnh hoặc YiYi có lý do hợp lý để hoài nghi tư liệu đăng ký của người dùng không chân thực, không hợp pháp, không hoàn chỉnh, YiYi có quyền tự quyết định từ chối hoặc chấm dứt (gián đoạn) cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trang web YiYi cho người dùng. (b) Người dùng phải kịp thời cập nhật tư liệu người dùng và bảo quản cẩn thận tài khoản và mật khẩu của mình. Nếu vì người dùng không kịp thời cập nhật tư liệu hoặc không bảo quản cẩn thận tài khoản dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ bình thường hoặc dẫn đến tài khoản bị mất cắp, người dùng không được lấy đó làm lý do để hủy bỏ giao dịch hoặc từ chối thanh toán, YiYi cũng không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

3. Quy phạm hành vi người dùng

(a) Người dùng hiểu và đồng ý nếu tài khoản cá nhân của mình trên YiYi tồn tại sự lừa đảo, vi phạm nguyên tắc tín dụng thành thật..v..v… khi sử dụng dịch vự hoặc các hành vi khác vi phạm điều khoản này hoặc điều khoản công khai khác (bao gồm nhưng không hạn chế với mua bán tài khoản cá nhân, hồng bao, các phiếu tặng quà như phiếu giảm giá..v..v…; Sử dụng phần mềm giả hoặc các hình thức không chính đáng khác để nhận điểm tích lũy, phiếu quá tặng; Lấy cắp tài khoản của người khác; Sử dụng cùng một địa chỉ IP để đăng ký tài khoản quá liên tục..v..v…), YiYi có quyền từ chối tiếp tục cung cấp dịch vụ, đồng thời có thể sử dụng các biện pháp như đóng băng tài khoản người dùng, đồng thời căn cứ tình huống cụ thể để có quyền hủy bỏ hoặc làm mất hiệu lực tất cả đồng tiền ảo mà tài khoản người dùng đó có được từ những hành vi nêu trên.

(b) Người dùng phải đảm bảo trong quá trình sử dụng trang web YiYi để thực hiện giao dịch phải tuân thủ nguyên tắc tín dụng thành thật, không sử dụng hành vi cạnh tranh không chính đáng trong quá trình giao dịch, không gây rối loạn trình tự bình thường của giao dịch qua mạng, không thực hiện các hành vi không liên quan đến giao dịch qua mạng.

(c) Người dùng không ác ý đánh giá người dùng khác trên trang web YiYi, hoặc sử dụng các thủ đoạn không chính đáng để nâng cao mức độ tín dụng của bản thân hoặc giảm thấp mức độ tín dụng của người dùng khác.

(d) Người dùng không được công bố các thông tin vi phạm pháp luật hoặc pháp quy trên trang web YiYi.

(e) Người dùng đồng ý không lợi dụng tính thương mại của bất kỳ dữ liệu nào trên trang web YiYi, bao gồm nhưng không hạn chế với trong trường hợp chưa được YiYi phê duyệt trước bằng văn bản, dùng các hình thức như sao chép, truyền bá..v..v… để sử dụng bất kỳ tư liệu nào được thể hiện trên trang web YiYi.

(f) Tất cả các khoản thuế phải nộp phát sinh do người dùng thực hiện giao dịch, tiếp nhận dịch vụ có trả phí hoặc tiếp xác với máy chủ trang web YiYi, cũng như tất cả chi phí phần cứng, phần mềm, dịch vụ và các phương diện khác đều do người dùng chịu trách nhiệm thanh toán.

4. Xử lý người dùng vi phạm quy định

(a) YiYi có quyền tiến hành tra đọc dữ liệu đăng ký và hành vi giao dịch của người dùng, phát hiện trong dữ liệu đăng ký hoặc hành vi giao dịch tồn tại bất kỳ vấn đề hoặc hoài nghi nào, đều có quyền đưa ra thông báo chất vấn và yêu cầu sửa đổi đối với người dùng hoặc xử lý như xóa bỏ..v..v…

(b) Đối với hành vi không chính đáng của người dùng trên trang web YiYi hoặc các trường hợp khác YiYi cho rằng phải chấm dứt dịch vụ, YiYi có quyền đưa ra các xử lý như xóa bỏ thông tin liên quan, chấm dứt cung cấp dịch vụ..v..v…, mà không cần sự đồng ý của người dùng.

(c) Khi xuất hiện trường hợp sau đây, YiYi có quyền thực hiện xét duyệt trước đối với dữ liệu đăng ký, hành vi giao dịch và các nội dung khác liên quan đến giao dịch của người dùng liên quan:

00001. (i) Người dùng hoặc bên thứ ba khác thông báo cho YiYi, cho rằng một người dùng cụ thể nào đó hoặc nội dung giao dịch cụ thể nào đó có thể tồn tại vấn đề lớn;

00002. (ii) Người dùng hoặc bên thứ ba khác thông báo cho YiYi biết trên trang web giao dịch có hành vi không chính đáng hoặc vi phạm pháp luật, YiYi căn cứ tiêu chuẩn trình độ nhận thức của người giao dịch không chuyên nghiệp thông thường để tiến hành phán đoán nội dung liên quan, có thể nhận định rõ ràng những nội dung hoặc hành vi này có tính chất không chính đáng hoặc vi phạm pháp luật;

YiYi có quyền dựa theo tình huống khác nhau để lựa chọn bảo lưu hoặc xóa thông tin liên quan hoặc tiếp tục, dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng này, đồng thời truy cứu trách nhiệm pháp luật liên quan.

5. Trách nhiệm bồi thường của người dùng

Người dùng hiểu rõ ràng và đồng ý, nếu vì người dùng vi phạm pháp luật liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế với quy định quản chế của hải quan và thuế vụ) hoặc quy định của Thỏa thuận này, làm cho YiYi chịu tổn thất bất kỳ, bị bên thứ ba bất kỳ yêu cầu bồi thường, hoặc bị cơ quan quản lý hành chính bất kỳ xử phạt, người dùng phải cung cấp bồi thường cho YiYi, bao gồm chi phí luật sư hợp lý.

6. Tuân thủ pháp luật địa phương

Người dùng cam kết tất cả các hành vi của bản thân khi sử dụng trang web YiYi đều tuân thủ pháp luật, pháp quy quốc gia tại địa phương (bao gồm nhưng không hạn chế với quy định quản chế của hải quan và thuế vụ) và quy định liên quan của YiYi cũng như các lợi ích công cộng xã hội và đạo đức công cộng. Nếu vi phạm dẫn đến phát sinh bất kỳ hậu quả pháp luật nào, người dùng sẽ dùng danh nghĩa của bản thân để độc lập chịu tất cả trách nhiệm pháp luật tương ứng.

IV – Quyền sở hữu trí tuệ

1. Quy thuộc quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung xuất hiện trên trang web YiYi bao gồm nhưng không hạn chế: Mã số, nhãn hiệu, tiêu chí dịch vụ, hình ảnh, thông tin, tư liệu, thiết kế trang web, hình ảnh, nội dung chữ viết, biểu tượng nút bấm, đều do Công ty YiYi hoặc người có quyền lợi khác căn cứ pháp luật để có quyền sở hữu trí tuệ.

2. Quyền cấp phép sử dụng

Thông qua đây người dùng ủy thác quyền cấp phép sử dụng thông dụng, vĩnh viễn, miễn phí toàn cầu cho YiYi (đồng thời có quyền tiến hành tái ủy quyền đối với quyền lợi này), làm cho YiYi có quyền (toàn bộ hoặc một phần) sử dụng, sao chép, sửa đổi, chỉnh sửa, công bố, dịch thuật, phân bố, thi hành và triển lãm các thông tin người dùng thể hiện trên trang web hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh, và/hoặc sử dụng hình thức, truyền thông và kỹ thuật bất kỳ bây giờ đã biết hoặc sau này khai thác, đưa thông tin nêu trên vào trong sản phẩm khác; Người dùng với tiền đề phù hợp mục đích sử dụng của trang web YiYi có thể truy cập và sử dụng dịch vụ của trang web YiYi, tức là với mục đích mua và bán sản phẩm cá nhân cho cá nhân sử dụng, sử dụng với các hình thức khác đều bị nghiêm cấm, bao gồm nhưng không hạn chế với sao chép, sửa đổi, sử dụng, chỉnh sửa, công bố, dịch thuật, triển lãm hoặc dùng bán lại sản phẩm làm mục đích để mua hàng trên trang web này hoặc tổng thể sử dụng phi pháp nội dung của trang web này. YiYi ủy quyền cho người dùng truy cập trang web của YiYi, cấp phép hạn chế để sử dụng phần mềm YiYi, người dùng không được thực hiện kỹ nghệ đảo ngược, biên soạn đảo ngược, biên dịch đảo ngược, dùng các hình thức khác để thử phát hiện mã số gốc của phần mềm hoặc có ý đồ xuyên tạc đối với phần mềm YiYi, tất cả những căn cứ về quyền tác giả, quyền sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ khác khi YiYi cung cấp dịch vụ đều thuộc về sở hữu của YiYi.

3. Thương hiệu

Nếu không được YiYi đồng ý trước bằng văn bản, YiYi sẽ không thông qua hình thức truyền miệng, ám thị hoặc hình thức ủy quyền đặc biệt khác để cho phép bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào sử dụng logo, thương hiệu, mã số thương hiệu..v..v… của YiYi. Nghiêm cấm tất cả các hành vi sử dụng logo của YiYi phi pháp hoặc chưa được ủy quyền, đồng thời phải gánh chịu hậu quả pháp luật tương ứng.

V – Gián đoạn và chấm dứt dịch vụ

1. Người dùng đồng ý, YiYi có thể tự toàn quyền quyết định, trong trường hợp gửi đi thông báo, thực hiện thay đổi nội dung dịch vụ, gián đoạn hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, đồng thời không gánh chịu trách nhiệm.

 

2. Người dùng yêu cầu chấm dứt

Nếu người dùng đưa ra yêu cầu hủy bỏ thân phận người dùng đăng ký trang web YiYi lên YiYi, được YiYi xét duyệt đồng ý, đồng thời xác nhận không có giao dịch nào chưa kết thúc, do YiYi hủy bỏ người dùng đăng ký này, người dùng lập tức hủy bỏ quan hệ thỏa thuận dịch vụ với YiYi. Người dùng đưa ra yêu cầu chấm dứt và hủy bỏ tài khoản có thể thông qua hình thức rõ ràng hoặc ám thị.

00001. (a) Thông qua trang web YiYi tự hủy bỏ tài khoản của mình;

00002. (b) Thông qua bày tỏ rõ ràng không chấp nhận thay đổi bất kỳ của Thỏa thuận này;

00003. (c) Bày tỏ rõ ràng không đồng ý tiếp tục sử dụng dịch vụYiYi.

3. YiYi yêu cầu chấm dứt

Trong những trường hợp sau đây, YiYi có thể gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ:

00001. (a) Khi người dùng vi phạm quy định liên quan của Thỏa thuận này, YiYi có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ cho người dùng này. Nếu người dùng sau khi bị YiYi chấm dứt cung cấp dịch vụ, tiếp tục trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc dùng danh nghĩa của người khác đăng ký làm người dùng của trang web YiYi, YiYi có quyền tiếp tục đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ cho người dùng này;

00002. (b) Nếu YiYi thông qua thông tin người dùng cung cấp để liên lạc với người dùng, phát hiện người dùng khi đăng ký đã điền email không tồn tại hoặc không thể nhận email, được YiYi dùng các phương thức liên lạc khác để thông báo cho người dùng chỉnh sửa, nhưng trong vòng 03 ngày làm việc người dùng vẫn chưa cung cấp địa chỉ email mới, YiYi có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ cho người dùng này;

00003. (c) Một khi trang web YiYi phát hiện nội dung chủ yếu của dữ liệu đăng ký người dùng là hư cấu hoặc không hoàn chỉnh, YiYi có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ cho người dùng này bất kỳ khi nào;

00004.  (d) Khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc cập nhật, người dùng bày tỏ không đồng ý chấp nhận Thỏa thuận dịch vụ mới đồng thời thông báo cho YiYi;

00005. (e) Người dùng thông qua phương thức không phải do YiYi cung cấp hoặc chấp nhận hoặc thông qua phương thức không hợp pháp khác, nhận phụ cấp do YiYi cung cấp, bao gồm nhưng không hạn chế với hồng bao, phiếu quà tặng, phiếu ưu đãi..v..v…

00006. (f) Các trường hợp khác YiYi cho rằng cần chấm dứt dịch vụ.

4. Xử lý sau chấm dứt

(a) Sau khi tài khoản bị chấm dứt, YiYi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ thông tin nào trong hoặc liên quan tới tài khoản ban đầu do người dùng cung cấp, hoặc gửi đi bất kỳ thông tin nào chưa từng đọc hoặc gửi đi cho người dùng hoặc bên thứ ba. Ngoài ra, người dùng đồng ý, YiYi sẽ không chấm dứt dịch vụ người dùng mà phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào với người dùng hoặc bên thứ ba.

(b) Sau khi hủy bỏ tài khoản của người dùng này, YiYi vẫn bảo lưu những quyền lợi sau đây:

00001. (i) Sau khi hủy bỏ người dùng, YiYi có quyền bảo lưu dữ liệu đăng ký cũng như lịch sử hành vi giao dịch trước đó của người dùng này;

00002. (ii) Sau khi hủy bỏ người dùng, nếu trước khi hủy bỏ người dùng có tồn tại hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm hợp đồng trên trang web YiYi, YiYi vẫn có thể thực hiện quyền lợi theo quy định của Thỏa thuận này.

5. Trước khi gián đoạn, chấm dứt dịch vụ, việc xử lý hành vi giao dịch người dùng vì người dùng vi phạm pháp luật pháp quy hoặc vi phạm quy định của Thỏa thuận này dẫn đến làm cho trang web YiYi gián đoạn, chấm dứt dịch vụ đối với người dùng, đối với hành vi giao dịch của người dùng trước khi gián đoạn, chấm dứt căn cứ những nguyên tắc sau đây để xử lý:

00001. (a) Trước khi gián đoạn, chấm dứt dịch vụ, người dùng đã tải hàng hóa lên trang web YiYi nhưng chưa giao dịch hoặc chưa giao dịch xong, YiYi có quyền đồng thời với việc gián đoạn, chấm dứt dịch vụ cũng xóa thông tin liên quan của hàng hóa này;

00002. (b) Trước khi gián đoạn, chấm dứt dịch vụ, người dùng đã hẹn ước bán hàng hóa cụ thể cho người dùng khác, nhưng giao dịch chưa kết thúc, YiYi có quyền đồng thời với việc gián đoán, chấm dứt dịch vụ cũng xóa hẹn ước liên quan của người dùng này;

00003. (c) Trước khi gián đoạn, chấm dứt dịch vụ, người dùng đã đạt được thống nhất với người dùng khác về một giao dịch cụ thể, trang web YiYi có thể không xóa bỏ giao dịch này, nhưng YiYi có quyền đồng thời với việc gián đoạn, chấm dứt cũng thông báo tình trạng người dùng bị gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ cho đối phương giao dịch của người dùng.

VI – Phạm vi trách nhiệm và quyền hạn trách nhiệm

1. YiYi chỉ gánh chịu trách nhiệm nghĩa vụ được liệt kê rõ ràng trong Thỏa thuận này.

2. Trang web YiYi chỉ là nơi giao dịch. YiYi không thể kiểm soát chất lượng, tính an toàn và hợp pháp của hàng hóa liên quan trong giao dịch, tính chân thực và tính chính xác của thông tin thương mại, cũng như năng lực thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận giao dịch của bên giao dịch. YiYi nhắc nhở người dùng phải thông qua phán đoán thận trọng của bản thân để xác định hàng hóa được đăng nhập và tính chân thực, tính hợp pháp và tính hữu hiệu của thông tin.

3. Người dùng hiểu rõ và đồng ý, YiYi chỉ có thể căn cứ trình độ kỹ thuật và điều kiện hiện có để cung cấp dịch vụ. YiYi không gánh chịu trách nhiệm bồi thường đối với tổn thất bất kỳ nào do trường hợp bất kỳ nào sau đây gây ra, bao gồm nhưng không hạn chế với tổn thất về phương diện lợi nhuận, lợi thế thương mại, sử dụng, dữ liệu..v..v… hoặc bồi thường tổn hại do tổn thất vô hình khác (cho dù YiYi có được thông báo về tính khả năng của bồi thường tổn thấy này hay không):

00001. (a) Vì máy tính, phần mềm, đường dây thông tin của người dùng bị sự cố không thể sử dụng dịch vụ bình thường;

00002. (b) YiYi nâng cấp hoặc sửa chữa hệ thống;

00003. (c) Xâm nhập chưa được cho phép của bên thứ ba hoặc bên thứ ba thay đổi dữ liệu hoặc dữ liệu truyền của người dùng;

00004. (d) Bên thứ ba trình bày về dịch vụ hoặc hành vi đối với dịch vụ, lỗ hổng dịch vụ của bên thứ ba;

00005. (e) Sự việc bất kỳ khác liên quan đến dịch vụ không phải nguyên nhân do YiYi gây ra, bao gồm sơ suất;

00006. (f) Hành vi của chính phủ hoặc bất khả kháng dẫn đến gián đoạn dịch vụ, mất mát dữ liệu.

4. Khi người dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trên trang web YiYi, ngoại trừ phải tuân thủ Thỏa thuận này, còn phải tuân thủ thỏa thuận người dùng của bên thứ ba. Tất cả rủi ro phát sinh do giao dịch của người dùng với bên thứ ba bất kỳ phải do người dùng tự chịu trách nhiệm.

5. YiYi không cung cấp dịch vụ kết toán hỗ trợ, thao tác kết toán trực tuyến của người dùng đều được thực hiện thông qua trang web thanh toán của bên thứ ba có tư chất.

VII – Sử dụng hợp lý thông tin người dùng

1. Quy tắc tin nhắn ngắn, dịch vụ email

Người dùng đồng ý, một khi chấp nhận Thỏa thuận dịch vụ này, tức là đồng ý cho YiYi có quyền lợi thông qua các hình th